Aktivity projektu

Aktivita 01
Detailní rozpracování potřeb inovace studijních programů z hlediska provozovatelů, organizací a složek zajištujících bezpečnost tunelových staveb a provozu v nich a likvidací mimořádných událostí

Realizuje

 • FBI
 • PČR
 • ŘSD
 • HZS MSK

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci projektu bude provedeno podrobné rozpracování návrhu potřeb inovace studijních programů vzhledem k dosud vzniklým, i potenciálních, mimořádných událostí na dopravních a tunelových stavbách. Tuto aktivitu budou dle jednotlivých charakteristik a svého působení zpracovávat všichni partneři projektu. FBI soustředí poté všechny aktivity a informace jednotlivých partnerů, provede rozbor výstupů z analýz a zpracuje je do souhrnného materiálu, který bude podkladem pro jednotlivé odborné týmy s cílem inovovat studijní předměty. Součástí FBI provede na základě vstupných analýz podrobné rozpracování potřeb oboru havarijního plánování s cílem integrovat a provázat ji na výstupy z poznatků partnerů Cílové skupině bude určen analyzovaný materiál s komentářem udávajícím příčiny vzniku mimořádných události s nástinem možnosti, jak rizika eliminovat. Jedná se o vstupní materiál, na základě kterého proběhne návrh a realizace inovace studijních programů.

Realizace finančních nákladů bude tvořena převážně položkami osobní náklady zpracovatelů analýz , služební cesty tuzemské a zahraniční, zařízení potřebné k provedení analýz a nákup služeb v oblastech, pro které nejsou jednotlivý partneři projektu technicky nebo technologicky vybaveni. Pro získání řady vysoce odborně kvalifikovaných informací a analýz bude nutno absolvovat v řádě případů i zahraniční služební cesty. Důvodem těchto cest je vyšší zkušenost s tunelovými stavbami, následky havárii na zdraví, životy a majetek občanů a provozovatelů staveb z důvodu počtu těchto staveb u jednotlivých zahraničních provozovatelů. Dosud všechny nejvýznamnější mimořádné události velkého rozsahu se udály v zahraničí a proto je nutné z důvodu prevence a kvalitního rozboru a následně implementace do výukového programu získat i nepublikované informace.

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem bude detailní stanovení požadavků na inovaci studijních programů dle charakteristik jednotlivých rizikových oblastí tunelových staveb. Dalším výstupem budou prezentace výsledků analýz s tématy k diskusi na odborných konferencích zaměřených na vzdělávání a řešenou odbornou problematikou včetně uplatnění vlivu na tvorbu obecně závazných právních předpisů, technickým norem a požadavků na technologickou vybavenost, provozní a havarijní dokumentaci provozovaných tunelových staveb.


Aktivita 02
Stanovení předmětu a rozsah inovace

Realizuje:

 • FBI
 • ŘSD

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Po provedených rozšířených a navazujících rozborech stávajících výukových programů (viz. Aktivita č.1) budou realizačním týmem navrženy úpravy studijních materiálů, do kterých již budou zahrnuty nové informace prohlubující vzdělanost studentů a tím i zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Jmenováním vedoucího realizačního týmu budou stanoveni odpovědní dílčí řešitelé dle své odbornosti pro řešení segmentového úkolu( ve většině případů garanti studijních odborů), dále dle potřeby vyplývající z úkolů koordinátor projektu, finanční manažer, popř. asistent projektu. Hlavní řešitelé budou mít pravomoc zavádět dílčí odborné úkoly pro zpracování jednotlivých inovací předmětů a dalším odborným pracovníkům fakulty. Odpovědnou osobou řešení úkolu bude jmenovaný člen realizačního týmu. Ten bude zastřešovat úkol jako celek. Jednotlivé úkoly budou zpracovávat další jmenování odborní pracovníci Fakulty bezpečnostního inženýrství nebo praxe.

Na splnění dílčích části úkolu se nepředpokládá vyhlašovat a realizovat výběrové řízení. Celý projekt je zaměřen do odborného zvýšení znalostí cílové skupiny. Studentům budou pro zpracování inovovaných osnov a jejich oponentuře předkládány nové poznatky na seminářích, stážích nebo exkurzích zaměřené na dané téma. Celý projekt bude koncipován jako dlouhodobá záležitost v horizontu řady let s dalšími inovacemi dle nejnovějších vědecko-technických a provozních poznatků.

K aktivitě se vztahují osobní náklady na autory studijních materiálů, zařízení, nákup služeb a náklady na místní kancelář.

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem této aktivity budou inovované studijní předměty ( i případně nově vytvořené ) s vymezením rozsahu inovace pro jednotlivé studijní programy a jejich studijné obory zabývající se zvýšením bezpečnosti tunelových staveb a spolehlivosti technologických zařízení, včetně možnosti nových způsobů monitorování a přenosů dat, které pomohou výrazně snížit rizika daných staveb.

Předpokládá se , že základní inovované informace budou předneseny všem studentům FBI. Rozšířené nově vědecko-technické a provozní poznatky pak budou v integrované podobě přednášeny studentům v povinných, povinně volitelných a volitelných předmětech pro obory oborech : Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu, Havarijní plánovací a krizové řízení, Bezpečnost práce a procesů a Technická bezpečnost osob a majetku.


Aktivita 03
Úprava studijní dokumentace a příprava studijních materiálů

Realizuje:

 • FBI
 • PČR
 • HZS

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci této aktivity budou rozšířeny stávající studijní materiály a zpracovávány nové studijní materiály k řešené problematice. Na přípravě aktivit pro cílovou skupinu se budou podílet členové realizačního týmu vybraní partneři dle charakteru studijního předmětu. Úprava a zpracovávání učebních textů a studijních opor budou realizovat jednotliví členové řešitelského týmu a oborní pracovníci partnerů. Studijní materiály budou koncipovány s ohledem na možné uplatnění absolventů u jednotlivých složek podílejících se na provozování a zajištění bezpečnosti tunelů a příslušných činnosti při běžném provozu, havarijních situací a mimořádných událostech.

Na splnění dílčích částí úkolu se nepředpokládá, vzhledem k charakteru úkolu a finančním objemům, vyhlašovat a realizovat výběrové řízení. Celý projekt je koncipován jako dlouhodobá záležitost tak, že bude zajištěna jeho realizace i po ukončení financování s ESF.

K aktivitě se vztahují osobní náklady na autory studijních materiálů, zařízení, nákup služeb vztahujících se k výrobě studijních materiálů, náklady na místní kancelář. Pro získání řady vysoce odborně kvalifikovaných informací a analýz bude nutno absolvovat v řadě případů i zahraniční služební cesty. Důvodem těchto cest je vyšší zkušenost s tunelovými stavbami, následky havárii na zdraví, životy a majetek občanů a provozovatelů staveb z důvodu počtu těchto staveb u jednotlivých zahraničních provozovatelů. Dosud všechny nejvýznamnější mimořádné události velkého rozsahu se udály v zahraničí a proto je nutné z důvodu prevence kvalitního rozboru a následné implementace do výukových programů získat i nepublikované informace.

Výstup klíčové aktivity:

Hlavním výstupem této aktivity budou:

 • Zpracované inovované studijní materiály,
 • Výukové texty(skripta),
 • Multimediální studijní opory,
 • Studijní opory pro e-learning.

Daný výstup aktivity ve všech čtyřech oblastech vytvoří vysoce kvalifikovaný materiál, který podstatně zvýší výuku cílové skupiny a jejich odbornou zdatnost při projektování bezpečnostních a monitorovaných systémů tunelových staveb.


Aktivita 04
Realizace inovace

Realizuje:

 • FBI
 • PČR
 • ŘSD
 • HZS

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Základním smyslem této aktivity je především doplnění a výuka teoretických znalostí a samotná realizace výuky inovovaných, případně nově vytvořených předmětů s rozšířenou aplikací ověřování teoretických informací v laboratorním prostředí učeben. Tím dojde k podstatnému odstranění součastného slabého místa vzdělávání, tj. nižší provázanosti teoretického vzdělání a praktických zkušeností před ukončením studia. Z tohoto důvodu v rámci inovace studijního programu bude možnost ověřování získaných teoretických znalosti v praktických reálných podmínkách na stážích u partnerských organizací zabývající se projektováním, výstavbou a provozováním tunelových staveb, spolu se získáním praktických zkušeností studentů, zařazených v rámci stáží u partnera. Praktickými zkušenostmi je míněn podíl těchto studentů, na přípravě a realizací odborné přípravy jednotek PO, přípravy cvičení IZS nebo dokonce v rámci zařazení ve výjezdové jednotce HZS MSK přímá účast na likvidaci následků skutečných mimořádných události(v případě jejich vzniku) v tunelech. V rámci dané aktivity umožní a zajistí garanti nebo ostatní členové realizačního týmu u vybraných provozních subjektů exkurze nebo stáže dle druhu a potřeb provozovatele a cílové skupiny.

Na přípravě aktivit cílové skupiny se budou podílet členové realizačního týmu a vybraní partneři dle charakteru studijního předmětu. Vlastní stáže nebo exkurze jsou určeny studujícím.

Na splnění dílčích části úkolu se nepředpokládá, vzhledem charakteru úkolu a finančních objemům, vyhlašovat a realizovat výběrové řízení. Studenti budou mít možnost ověřit si teoretické znalosti při obsluze zabezpečovacích, monitorovacích a přenosových systémů sloužících pro bezpečnost staveb. Současně budou mít možnosti v rámci stáže, dle možností provozovatelů, ověřit případné některé nové myšlenky v dané oblasti.

Výstup klíčové aktivity:

Hlavním výstupem této aktivity bude:

 • Realizace výuky inovovaných předmětů,
 • Možnost ověřování řady technických poznatků v laboratorních podmínkách
 • Realizace řízených praxí s inovovanou náplní,
 • Realizace exkurzí s inovovanou náplní,
 • Přednášky odborníku z praxe,
 • Získání praktických zkušeností studentů

Na základě hlavního výstupu této aktivity se podstatně zvýší provázanost teoretických znalostí a praktických možnosti uplatnění při vytváření bezpečnostních prvků tunelových staveb.

Cílová skupina si bude mít možnost ověřit, jaké možnosti uplatnění dává technická praxe, technická a technologická vybavenost provozovatelů. Zároveň získají přehled o zcela zásadním významu začlenění odborníků z oblasti požární ochrany (obecně) pro realizaci požárně bezpečnostních opatření od stavu příprav, přes projektování až po realizaci a provoz tunelových staveb. Toto jev současné době zcela nedoceněno a realizací projektu v uvedených intencích dojde v konečném důsledku bezpochyby k celkovému zvýšení úrovně opatření k ochraně zdraví, životů a majetku a odborné a technické úrovně možnosti k jejich záchraně v případě vzniku mimořádné události.

Současně budou mít studenti v průběhu této aktivity možnost navrhovat nebo předkládat návrhy na zlepšení nebo inovaci současného způsobu provozování systému.

Výstupem může být již v průběhu stáže počet návrhů konkrétních zlepšení systému provozování nebo v rámci studia počet bakalářských a diplomových prací řešících vybrané teoreticko-provozní cíle a jejich uplatnění v praxi. Reálným výstupem bude základní rozbor druhů a příčin vzniku mimořádných situací, jejich důsledků a návrhů, jak snížit potenciální rizika v budoucnosti na základě analýzy.


Aktivita 05
Zpracování modulu pro prezentaci inovovaných programů v rámci prezentace na středních školách

Realizuje:

 • FBI

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci této aktivity bude zpracování modulu pro prezentaci inovovaných studijních programů pro studenty vybraných středních škol.Tímto způsobem bude oslovena budoucí cílová skupina.

Úkolem se bude zabývat koordinátor projektu. V rámci této aktivity se předpokládá volná diskuze a zodpovědnost dotazů budoucí cílové skupiny na perspektivitu studia, společenskou potřebnost a po absolvování možnost jeho využití v praxi. Daná aktivita bude realizována od počátku projektu, v jeho průběhu a následně i po ukončení financování z ESF po celou dobu udržitelnosti projektu,tj. min. 5 let.

Jedná se o průběžně se opakující aktivitu v průběhu realizace projektu i po jeho ukončení. Náklady na realizaci této aktivity budou prominuty do osobních nákladů koordinátora projektu a do zařízení potřebného k prezentaci inovovaného oboru, nákladů na místní kancelář, zařízení a nákup služeb.

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem aktivity budou:

 • Vytvoření propagačního materiálu pro studenty středních škol
 • Vytvoření multimediálního modulu pro prezentaci inovovaných studijních programů na VŠ pro zajištění cílové skupiny z absolventům středních škol
 • Vlastní prezentace pro studenty středních škol
More in this category: « Popis projektu