Katalog mimořádných událostí

Z hlediska četnosti výskytu rozlišujeme:

Mimořádné události s vysokou četností výskytu („denní výskyt“) jsou události, které se vyskytují v území s frekvencí alespoň jednou za rok. Škody způsobené těmito událostmi v území mají malý rozsah, zpravidla jsou poškozené jednotlivé objekty, výjimečně skupiny objektů. Výše škod u jednotlivých událostí se pohybuje do 500 tis. Kč, zpravidla bez zranění nebo usmrcení osob. Z hlediska společnosti je tento stav vnímán jako přijatelný, např. běžné dopravní nehody nebo požáry.

Pro potřebu hodnocení bezpečnostních rizik v území, se na základě dostupných statistik zásahové činnosti základních složek IZS, sledují následující typy mimořádných událostí:

Mimořádné události s nízkou četností výskytu („nízký výskyt“) jsou události, které se vyskytují s četností menší jak jedenkrát za rok, mnohdy i méně než jednou za několik let. Jejich územní rozsah je větší až velký, zpravidla jsou dotčeny části územních celků nebo celé územní celky. Výše škod u jednotlivých událostí přesahuje 500 tis. Kč, dochází ke zranění nebo usmrcení osob. Z hlediska společnosti je tento stav vnímán jako nepřijatelný, až kritický, např. rozsáhlé povodně, lesní požáry, plošné výpadky dodávky elektrické energie, plynu, vody.

Pro potřebu hodnocení bezpečnostních rizik v území se na základě provedených expertních odhadů doporučuje sledovat zejména tyto typy mimořádných událostí:

Rozsáhlejší přehled vyskytujících se mimořádných událostí podle druhu uvádí následující tabulka.

Mimořádné události PŘÍRODNÍ

 1. Extrémní povětrnostní situace
  • Orkány/Tornáda
  • Přívalové deště, krupobití
  • Dlouhotrvající sněžení/sněhové závěje
  • Pády lavin
  • Mrznoucí srážky, námraza
  • Prachové a pískové bouře
  • Extrémní vedro a sucho
  • Dlouhodobá inverze/smog
 2. Zemětřesení
 3. Pohyby zeminy
  • Sesuvy půdy a skal
  • Pozemní prohlubně / Naplaveniny
  • Poddolování
 4. Plošné požáry
  • Lesní požár / Stepní požár / Požár rašelinišť
 5. Povodně
  • Zvláštní povodně při poškození vodních děl
  • Místní povodně po silných deštích
  • Povodně na potocích, řekách a údolních tocích
 6. Biologická nebezpečí
  • Nákazy osob - epidemie
  • Nákazy zvířat - epizootie
  • Velkoplošné nákazy rostlin/polních kultur - epifytie
  • Zamoření hmyzem
 7. Pád meteoritu

Mimořádné události ANTROPOGENNÍ

 1. Biologická nebezpečí
  • Uvolnění patogenní látek nebo mikroorganizmů z biotechnologií nebo zařízení genetických technologií
  • Uvolnění jiných patogenních (biologických) látek nebo mikroorganizmů
 2. Chemické nebezpečí
  • Uvolnění toxické látky (ne podniky Seveso)
 3. Únik nebezpečné látky ze stacionárních objektů se známým potenciálem nebezpečí (Seveso podniky)
 4. Únik nebezpečné látky u dopravních nehod
  • Silnice včetně přechodů a tunelů
  • Železnice včetně přechodů a tunelů
  • Vnitrozemské vodní cesty
  • Vzdušný prostor
 5. Velké požáry, exploze, výbuch
 6. Hromadné nehody s postižením osob
  • Silnice včetně přechodů a tunelů
  • Železnice včetně přechodů a tunelů
  • Vodní cesty a vnitrozemské vodstvo
  • Vzdušný prostor
  • Hromadné nehody z ostatních příčin
 7. Těžké narušení a poškození zařízení pro zásobování (KI)
  • Znečistění vody
  • Narušení významných vodohospodářských děl
  • Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
  • Narušení dodávek plynu/zemní plyn/kapalný plyn
  • Narušení dodávek elektřiny
  • Narušení dodávek tepla
  • Narušení dodávek ropy/ropných produktů/uhlí
  • Narušení produktovodů
  • Narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu velkého rozsahu
  • Narušení funkčnosti dopravní soustavy
  • Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
 8. Těžké narušení a poškození zařízení pro odpady (KI-likvidace)
  • Kanalizace a čistírny
  • Likvidace odpadu všeobecně, skládky, spalovny
  • Spalovny zvláštních odpadů
 9. Dlouhotrvající poruchy/výpadky informačních systému, komunikačních systému a systému výstrahy a varování s ohledem na vzájemné souvislosti a řetězové reakce (KI-informační technika)
  • Telefonní sítě, rádiové sítě, počítačové sítě
  • Družicově podporované systémy
  • Rozhlas a televize
 10. Radiační havárie
  • Únik nebezpečné látky z jaderné elektrárny ve vlastní zemi
  • Únik nebezpečné látky z jaderné elektrárny sousedních zemí
  • Únik nebezpečné látky z jaderné elektrárny jiných států než sousedních
  • Únik nebezpečné látky z jiných jaderně technických zařízení (pokusné reaktory, zařízení na regeneraci vyhořelého paliva nebo jiná zařízení s radioaktivními látkami)
 11. Migrační vlny velkého rozsahu
 12. Sociální ohrožení
  • Azylový tlak
  • Utečenecká vlna
  • Etnické, náboženské a ideologické konflikty velkého rozsahu
  • Extremismus
  • Sociální nepokoje velkého rozsahu (drancování obchodů, skladů, hromadný útok na majetek)
  • Násilné protiprávní konání, které svým rozsahem nebo následky podstatně ohrožuje nebo narušuje veřejný pořádek a bezpečnost státu
  • Organizovaný zločin
  • Útok proti orgánům veřejné správy
  • Útok proti objektu osobní důležitosti a dalším důležitým objektům
 13. Ozbrojené konflikty
  • Vojenské konflikty na území vlastního státu
  • Vojenské konflikty v EU
  • Vojenské konflikty mimo státy EU