Shrnutí hodnocení rizik území

Přístup k hodnocení bezpečnostních rizik územních celků, prezentovaný v předchozím textu, je podkladem pro vzdělávání osob zařazených v krizových štábech orgánů krizového řízení, v krizových štábech HZS ČR a v krizových štábech dalších organizací a institucí působících v oblasti krizového řízení ve prospěch veřejné správy.

Mechanismus hodnocení je nastaven tak, aby získané výsledky byly lehce interpretovatelné i dalším osobám, které se podílejí na činnosti územního bezpečnostního systému a neabsolvovaly odpovídající vzdělání v oblasti krizového managementu.

Při vzdělávání k řízení bezpečnosti v území na strategické úrovni, tj. s přihlédnutím k potřebám zajištění udržitelnosti rozvoje území, mohou získané výsledky posloužit k objektivizaci potřeb diskutovat opatření v oblasti:

to vše ve vazbě k procesům, které mezi jednotlivými subjekty, resp. objekty územního systému probíhají, resp. vazbám, které zde existují.

Při přípravě na zdolávání následků mimořádných událostí a krizových situací mohou získané výsledky představovat směrování pro studium bezpečnostní situace v území s využitím dostupné bezpečnostní dokumentace, prioritně havarijního plánu kraje, vnějších havarijních plánů, ale i dalších bezpečnostních dokumentů.

Při zdolávání následků mimořádných událostí a řešení krizových situací mohou získané výsledky usnadnit orientaci při hodnocení aktuální bezpečnostní situace pro rozhodování o přijetí potřebných opatření. A to v kontextu dokumentace pro podporu rozhodování při řešení mimořádných, resp. krizových situací, která by měla být zpracována tak, aby příslušný krizový management z ní získal takové informace, které jsou pro podporu jeho rozhodování potřebné.

Hodnocení rizik v území by nemělo být jednorázové, ale pojímáno jako součást procesu, opakujícího se při každé změně bezpečnostních poměrů v území.